ช่องทางที่ 1
โทรศัพท์ : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
ช่องทางที่ 2
โทรสาร : 02-408-9493 (Automatic)
ช่องทางที่ 3
อีเมล์ : ies@intereducation.co.th